Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


Quản lý tài sản

Quản lý tài sản chi tiết

 • Quản lý tài sản theo từng loại tài sản, theo phòng ban/bộ phận sử dụng. Cho phép điều chuyển tài sản giữa các bộ phận.
 • Theo dõi tình trạng của từng tài sản và các thông tin chi tiết của tài sản như năm sản xuất, năm bắt đầu sử dụng, xuất xứ sản phẩm, đặc tính của tài sản, nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
 • Theo dõi tài sản đang sử dụng, tài sản đang cho thuê hoặc đi thuê.
 • Theo dõi tài sản đơn vị tự mua sắm, được biếu tặng, viện trợ tài trợ.
 • Theo dõi tài sản theo từng nguồn kinh phí hình thành tài sản: nguồn ngân sách, nguồn sự nghiệp, nguồn khác,...
 • Theo dõi các khoản hoa hồng, chiết khấu khi mua tài sản được để lại tại đơn vị hay nộp NSNN.

Quản lý đề nghị trang cấp

 • Cho phép đơn vị cấp dưới lập đề nghị trang cấp tài sản và gửi cấp trên phê duyệt.
 • Cho phép theo dõi lịch sử, tình trạng của từng đề xuất - xét duyệt trang cấp tài sản.

Theo dõi tăng, giảm tài sản

 • Cho phép ghi tăng một hoặc nhiều tài sản, ghi tăng các tài sản từ đề nghị trang cấp được duyệt. Các tài sản ghi tăng được theo dõi chi tiết theo nguồn hình thành, nơi sử dụng.
 • Tự động ghi giảm tài sản khi đề nghị thanh lý được phê duyệt.

Đánh giá lại tài sản

 • Cho phép ghi nhận các thay đổi về nguyên giá, giá trị còn lại, số năm sử dụng... của tài sản theo biên bản đánh giá lại hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm kê tài sản

 • Cho phép lập biên bản kiểm kê tài sản theo quy định kiểm kê của đơn vị.
 • Theo dõi chi tiết quá trình thực hiện kiểm kê tài sản.

Bảo dưỡng tài sản

 • Cho phép lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản.
 • Theo dõi chi tiết các tài sản được bảo dưỡng.

Theo dõi sử dụng tài sản

 • Cho phép theo dõi chi tiết việc sử dụng tài sản tại đơn vị: tài sản đã sử dụng bao nhiêu nguyên/nhiên liệu, phục vụ được bao nhiêu đơn vị,...
 • Lên báo cáo công khai về tình hình sử dụng tài sản tại đơn vị.

Theo dõi khai thác tài sản

 • Cho phép theo dõi chi tiết khai thác tài sản tại đơn vị, theo dõi các khoản thu và sử lý các nguồn thu từ việc khai thác tài sản.

Tính hao mòn, khấu hao tài sản

 • Hỗ trợ tính hao mòn cho tài sản phục vụ hoạt động sự nghiệp.
 • Hỗ trợ trích khấu hao cho tài sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Quản lý công cụ dụng cụ 

 • Quản lý được danh sách các công cụ dụng cụ sử dụng tại đơn vị 
 • Cho phép thực hiện khai báo tăng công cụ dụng cụ khi đơn vị có CCDC đưa vào sử dụng 
 • Cho phép lập và theo dõi các thông tin công cụ dụng cụ điều chuyển sử dụng 
 • Cho phép thực hiện lập và theo dõi các chứng từ phân bổ CCDC tại đơn vị 
 • Cho phép lập và quản lý các biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ tại đơn vị 
 • Cho phép ghi nhận và quản lý các công cụ dụng cụ không tiếp tục sử dụng tại đơn vị 

Tổng hợp báo cáo

 • Tự động tạo báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài sản như: Báo cáo công khai kế hoạch mua sắm TSNN, Báo cáo kê khai TSNN, Báo cáo kiểm kê tài sản,...
 • Cho phép đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên cấp trên và cấp trên phê duyệt báo cáo trực tuyến.
 • Hỗ trợ đơn vị chủ quản và cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo toàn huyện, tỉnh, ngành.