Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


Quản lý công văn

Mô tả:

- Phần mềm dành cho nhiều đối tượng người dùng trong một đơn vị. Mỗi người dùng có quyền tạo ra công văn điện tử (Bao gồm công văn đi – Công văn đến) cho riêng mình.

- Công văn điện tử được lưu trữ bao gồm thông tin về công văn như: nội dung, ký hiệu, số hiệu, … và một bản Scan từ công văn gốc.

- Công văn sau khi được tạo sẽ tự động chuyển qua người dùng có thâm quyền duyệt công văn