Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


Quản lý nhân sự

MobiSoft Hr NetViet Mobi hệ thống phần mềm quản lý toàn diện vòng đời nhân sự từ khâu tuyển dụng, quản lý, đào tạo, tới khi nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc thuyên chuyển công tác

- Giải pháp chuyên nghiệp, tổng thể và xuyên suốt về mặt nghiệp vụ, giàu tính năng và nghiệp vụ chuyên sâu.

- Dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, bài toán nhân sự phức tạp. Có tính ling động và tùy biến cao, chú trọng tính mở và khả năng phát triển tính năng của hệ thống trong tương lai.

- Công cụ Import dữ liệu hoàn toàn động.

- Người dùng tự thêm mới các trường dữ liệu cần quản lý.

- Công thức lương - thưởng hoàn toàn linh động đáp ứng đa dạng các bài toán lương của doanh nghiệp.

- Hệ thống báo cáo – cảnh báo mở, người dùng tự thiết lập, thêm mới theo nhu cầu Quản lý.