Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


Quản lý công việc

Mô tả chung

Quản lý, kiểm soát, theo dõi việc thực hiện các công việc của dự án hay nhóm công việc của cơ quan. Tạo lập không giới hạn các dự án, nhóm công việc cũng như các công việc trong dự án.

Chức năng chính

- Người quản lý dự án tạo lập dự án hay nhóm công việc, phân quyền truy cập cho các dự án hay nhóm công việc;

- Hệ thống phân loại công việc theo dự án, nhóm công việc.

- Truy cập xem thông tin thống kê các công việc của dự án hay nhóm công việc.

- Người giao việc tạo lập, phân công giao công việc cho người xử lý, đặt thời gian xử lý, mức độ ưu tiên, trạng thái xử lý công việc, xác định người theo dõi việc xử lý công việc.

- Người xử lý công việc cập nhật ý kiến xử lý, file dữ liệu đính kèm, thời gian xử lý, trạng thái công việc.

- Người xử lý cập nhật các công việc có liên quan đến công việc đang xử lý.

- Theo dõi quá trình xử lý công việc (nhật ký xử lý công việc)

- Truy cập nhanh danh sách công việc giao xử lý

- Truy cập nhanh danh sách công việc được giao xử lý

- Truy cập nhanh danh sách công việc được giao theo dõi

- Truy cập công việc theo tình trạng xử lý.

- Truy cập công việc theo dự án, nhóm công việc

- Lập báo cáo công việc của dự án, nhóm công việc.