Hotline?   1 (900) 58 -88 -82 / 0 (986) 99 -07 -86 / 0905 713 616


Công cụ quản lý mạnh mẽ

Hệ thống được tích hợp với phần quản trị của website thông thường, người dùng chỉ cần truy cập qua một cửa để cập nhật nội dung cho web di động. Tích hợp các công cụ biên tập nội dung đơn giản không cần nhân sự có nhiều kinh nghiệm.